Jaka jest różnica między przychodem a dochodem, warto wiedzieć nie tylko dla prawidłowego rozliczenia się z urzędem skarbowym, ale również dla prowadzenia skutecznych negocjacji. Jeśli firma chce się zaprezentować, jako poważny gracz na rynku, lepszy efekt uzyska, przedstawiając przychód, ale, by wiedzieć, jakie stawki i warunki może oferować, musi posiadać pełną wiedzę na temat dochodów, czyli zysków. Co każdy, zarówno mniejszy, jak i większy przedsiębiorca powinien rozumieć przez pojęcie przychód i dochód?

Co to jest przychód?

Przychód jest podstawą działalności każdej firmy, jednakże w żaden sposób nie będzie miernikiem jej dochodowości. Dlaczego? Ponieważ od przychodu nie odliczamy żadnych kosztów, a zgodnie z ustawą o PIT wliczamy wszystkie kwoty należne, z wyłączeniem wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. I nie ma znaczenia, czy należności zostały uregulowane, zgodnie bowiem z definicją przychodu, każda wystawiona faktura zwiększa jego kwotę, nawet jeśli przedsiębiorca nie odnotował jeszcze wpłaty na koncie.

Nie tylko jednak sprzedaż towarów czy świadczonych usług zaliczana jest do przychodu, także wszelkie korzyści materialne, które mają bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową firmy. Przychód stanowią również wszelkie subwencje, dotacje, jak i zyski wypracowane na koncie oszczędnościowym czy lokacie terminowej. Przychodem jest również spieniężenie środków trwałych, sprzedaż akcji czy praw do produktów (poza wycofaniem pojazdów służbowych, które stanowić będą prywatny majątek przedsiębiorcy).

Natomiast z przychodu należy wyłączyć:

  • naliczone, ale nieotrzymane odsetki za brak uregulowanych świadczeń,
  • wkłady własne akcjonariuszy,
  • pozyskane na rozwój firmy kredyty.

Do przychodu nie wlicza się także podatku VAT, dlatego jego płatnicy obliczają przychód netto, a firmy, które nie są płatnikami VAT, obliczają przychód brutto.

Możemy się spotkać też z pojęciem przychodu:

  • całkowitego, wyrażanego przez sumę wszystkich towarów czy usług i uzyskanych za nie cen,
  • przeciętnego, który odnosi się do konkretnego towaru czy poszczególnej usługi. Obliczany jest przez podzielenie łącznego przychodu firmy przez ilość sprzedanych produktów,
  • krańcowego, czyli wzrostu przychodu, połączonego ze zwiększeniem popytu i sprzedaży o jednostkę danego produktu czy usługi.

Poznaj różnice między przychodem a dochodem

Co to jest dochód?

Definicja dochodu sprowadza się do zysków, jakie firma wypracuje po odjęciu wszystkich kosztów m.in. pracowniczych, ubezpieczeń czy innych wydatków, związanych z osiąganiem przychodów. Dlatego właśnie przy kalkulacji wartości kontraktu, ważniejsze jest, ile po odliczeniu wszystkich poniesionych wydatków, pozostanie na plusie. Kosztem jest np. czynsz, media, park samochodowy, materiały niezbędne do produkcji czy sprzedaży produktów itd. Rozróżniamy dochód brutto przed opodatkowaniem i dochód netto po opodatkowaniu. Dlatego też na podstawie dochodu, a nie przychodu określa się rentowność firmy.

Przychód a dochód

Każdy przedsiębiorca, który osiąga dochody, zobligowany jest do rozliczenia się z urzędem skarbowym. Dla prawidłowego obliczenia wartości dochodu trzeba wiedzieć, jakie firma uzyskała przychody. Wysokość zysków ściśle uzależniona jest od kosztów własnych. Jeśli bowiem te koszty są wyższe niż przychody, to firma zamiast osiągnięcia zysków, będzie generować straty. To dlatego informacja o dochodzie będzie ważniejsza np. w banku, kiedy firma stara się o kredyt.

Inaczej jednak będzie z leasingowaniem samochodu czy z dotacją unijną. Leasing można już uzyskać po trzech miesiącach prowadzenia działalności, wykazując się właśnie przychodem (często bowiem wystarczy przedstawić faktury bądź podpisane zlecenia czy umowy). Podobnie jest w przypadku dotacji unijnych dla prosperujących już firm. Przychód na odpowiednim poziomie będzie podstawą do uzyskania dotacji. Regulacje jednak mogą być zmienne i przeważnie zależą od wewnętrznej polityki banku czy danej instytucji. Wysokość osiąganych przychodów można natomiast świetnie wykorzystywać także dla celów PR – owych czy marketingowych.


Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL