Zatrudnienie niepełnosprawnych niesie ze sobą spore wyzwania organizacyjne, ale jednocześnie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego od państwa. W ramach takiego wsparcia przedsiębiorca może liczyć przede wszystkim na dopłaty do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie z PFRON na pracownika i w jakich przypadkach jest to w ogóle możliwe.

Zarządzanie zróżnicowanym zespołem pracowników – a taki pozwala uzyskać zatrudnienie niepełnosprawnych, daje pracodawcy możliwość podniesienia kompetencji i wartości społecznej. Ponadto, za sprawą przełamywania barier, łatwiej jest mu zdobyć zaufanie potencjalnych partnerów biznesowych i klientów. I choć niepełnosprawnym pracownikom najczęściej trzeba zapewnić specjalne warunki pracy, to jednak wynikający z tego wzrost kosztów w dużym stopniu, a czasem nawet z nadwyżką, pozwala pokryć dofinansowanie z funduszu osób niepełnosprawnych.

Co to jest PFRON?

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to organ administracji publicznej, którego nadrzędnym celem jest wspierać rehabilitację oraz zatrudnienie osób, w stosunku do których orzeczono stopień niepełnosprawności. Zadania te realizuje poprzez udzielanie dofinansowania między innymi:

 • pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych,
 • osobom niepełnosprawnym prowadzącym własną działalność gospodarczą,
 • niepełnosprawnym rolnikom,
 • organizacjom pozarządowym – na szkolenia, warsztaty, rehabilitację i inne formy pomocy dedykowane niepełnosprawnym,
 • samorządom powiatowym – na wykonywanie zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie niepełnosprawnych a dofinansowanie na wynagrodzenia

Jako pracodawcy możemy uzyskać dofinansowanie przede wszystkim na wynagrodzenie dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna kwota dopłaty zależy przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności pracownika, a także od tego, czy ma on orzeczone tzw. schorzenie szczególne. Zgodnie z obecnie obowiązującymi limitami, znaczny stopień niepełnosprawności to nawet  1800 zł dopłaty, umiarkowany – 1125 zł, natomiast lekki – 450 zł. W przypadku schorzenia szczególnego do każdej z tych wartości doliczana jest kwota 600 zł. Należy mieć jednak na uwadze, że dofinansowanie z funduszu osób niepełnosprawnych w skali miesiąca nie może być wyższe niż równowartość 90 proc. faktycznie poniesionych wydatków na pracę.

Na co jeszcze można dostać dofinansowanie z funduszu osób niepełnosprawnych?

Środki otrzymane z PFRON-u  możemy również przeznaczyć na przystosowanie miejsca pracy do potrzeb niepełnosprawnego, czy też zakup sprzętu, który ma na celu ułatwić mu funkcjonowanie w zakładzie pracy lub wykonywanie powierzonych zadań. Mogą też one posłużyć do nabycia potrzebnego oprogramowania dostosowanego do wymagań osoby niepełnosprawnej, a także do pokrycia innych wydatków związanych z jej zatrudnieniem – w tym również dodatkowych kosztów wynikających z jej prawa do dłuższego urlopu. Co ważne, na dofinansowanie z funduszu osób niepełnosprawnych możemy liczyć bez względu na to, czy dana osoba została skierowana do pracy przez urząd pracy, czy też samodzielnie poszukuje zatrudnienia.

Kiedy przysługuje dofinansowanie z funduszu osób niepełnosprawnych?

By móc otrzymywać z PFRON-u comiesięczne dofinansowanie na niepełnosprawnych pracowników trzeba spełniać określone warunki. Zgodnie z artykułem 26a-c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, są do tego uprawnieni pracodawcy, którzy:

 • prowadzą zakład pracy chronionej,
 • zatrudniają mniej niż 25 pracowników – w przeliczeniu na pełny wymiar pracy,
 • w przeliczeniu na pełny wymiar pracy zatrudniają powyżej 25 pracowników, ale wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie wynosi minimum 6 proc.,
 • nie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej – ocena kondycji ekonomicznej uwarunkowana jest kryteriami określonymi przez UE,
 • nie mają zaległości finansowych wobec PFRON na kwotę powyżej 100 zł,
 • nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający np. z wcześniejszego niezgodnego z prawem korzystania z pomocy.

Pamiętajmy, że dofinansowanie z funduszu osób niepełnosprawnych nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych, jak również osobom, które mają lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a przy tym uzyskały już ustawowe prawo do emerytury.

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON?

Jeśli spełniamy kryteria uprawniające do skorzystania z pomocy, pozostaje nam zarejestrować się w PFRON. W tym celu musimy przekazać komplet dokumentów zgłoszeniowych do siedziby PFRON-u, mieszczącej się pod adresem: Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa. Na zestaw wymaganych dokumentów składają się:

 • formularz WN-D,
 • kopia dokumentów potwierdzających nazwę firmy oraz ewentualnie REGON i NIP (o ile ich nadanie jest w danym wypadku wymagane),
 • formularz INF-D-P, dotyczący informacji o zatrudnieniu, stopniach niepełnosprawności i wynagrodzeniu pracowników niepełnosprawnych,
 • formularz INF-O-PP lub INF-O-PR, dotyczący informacji przedstawianych podczas ubiegania się o pomoc,
 • sprawozdania finansowe z 3 ostatnich lat lub oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku ich sporządzania,
 • oświadczenie o braku korzystania z pomocy publicznej w zakresie tych samych kosztów, które chcielibyśmy pokryć środkami z dofinansowania PFRON-u.

Gdy będziemy już zarejestrowani w funduszu, kolejne wnioski (czyli przede wszystkim wniosek o comiesięczne dofinansowanie – WN-D) składamy do oddziału PFRON-u właściwego terytorialnie dla działalności przedsiębiorstwa. Taki formularz przesyłamy do 25. dnia każdego miesiąca, w formie papierowej lub elektronicznej.

  
Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL