Rok akademicki rozpoczął się w październiku - w tym samym miesiącu mija również termin składania wniosków o kredyt studencki. Osoby studiujące oraz doktoranci, którzy chcą otrzymać taki kredyt, mają czas tylko do 20 października!

Czym jest kredyt studencki?

Kredyt przeznaczony dla studentów to najtańszy kredyt, który udzielany jest na terenie Polski. W swojej ofercie mają go cztery banki. Jest to tak zwany kredyt preferencyjny z dopłatą. Dzięki takiemu systemowi jego koszt jest praktycznie zerowy. Przez cały okres studiów oraz dodatkowo przez dwa lata po ich ukończeniu całkowitą kwotę odsetek płaci państwo. Po tym okresie musimy spłacać dług sami wraz z odsetkami, jednak są one bardzo niskie, ponieważ wciąż ich część spłacana jest przez państwo - obecnie oprocentowanie to wynosi 0,87% w skali roku!

Kto może się ubiegać i gdzie składać wnioski?

Kredyt ten udzielany jest dla studentów uczelni publicznych oraz niepublicznych, studiujący w trybie dziennym, wieczorowym lub zaoczny oraz dla studentów studiów doktoranckich. Aby uzyskać kredyt studencki należy spełnić kilka warunków. W roku akademickim 2018/2019 jest on udzielany osobom, których dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekroczył 2500 zł. Warto zaznaczyć również, że starać się o niego mogą tylko Ci, którzy swoją przygodę ze studiami rozpoczęli jeszcze przed ukończeniem 25. roku życia.

Aby uzyskać kredyt student musi złożyć odpowiedni wniosek w jednym z banków, które go oferują. W swojej ofercie mają go PKO BP, Pekao SA, SGB-Bank SA oraz Bank Spółdzielczości SA. Wnioski są dostępne w oddziałach banków.

Należy również udokumentować dochód swój oraz członków rodziny student - O wymaganych dokumentach decyduje bank.

Dodatkowo, koniecznym jest przedłożenie zaświadczenia o statusie studenta.

Poręczenie kredytowe

Starając się o udzielenie kredytu studenckiego należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie kredytu. W tym celu musimy znaleźć jednego poręczyciela lub kilku, którzy w razie potrzeby spłacą Twoje zobowiązanie. W wielu przypadkach takimi osobami zostają rodzice studenta, dziadkowie lub ktoś z rodziny. Jednak zważywszy na to, że kredyty ten udzielany jest osobom w trudnej sytuacji materialnej, zdarzają się sytuacje, w których nikt w rodzinie nie ma wystarczającej zdolności kredytowej lub w przypadkach, kiedy rodzice kredytobiorcy nie żyją, można ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa. Uzyskanie takiego poręczenia obostrzone jest specjalnymi regulacjami.

W roku akademickim 2018/2019 roku w przypadku poręczeń przez Bank Gospodarstwa Krajowego obowiązują poniższe warunki:

  • 100% kwoty - dla studentów pozbawionych opieki rodzicielskiej (w tym przypadku niezależny jest dochód)

  • 100% kwoty - dla studentów, których dochód w rodzinie nie przekracza 1500 zł na osobę,

  • 90% kwoty - w przypadku, gdy dochód na osobę nie przekracza 2000 zł.

W przypadku poręczeń od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się wyłącznie studenci, którzy zamieszkują obszary wiejskie, a wysokość poręczenia jest zależna od dochodu na osobę w rodzinie.

Zasady kredytu studenckiego

Kredyt ten wypłacany jest w ratach miesięcznych. Podstawową kwotą miesięczną jest 600 zł, można starać się o jej podwyższenie, jednak kwota jednej raty nie może przekraczać 1000 zł. Jest on wypłacany nie dłużej niż przez 10 miesięcy na przestrzeni roku akademickiego. Maksymalny czas trwania kredytu to 6 lat. Raty spłaty to połowa wysokości miesięcznej transzy, którą pobierał student. Kredyt jest udzielany na okres studiów i nie zostaje wypłacany w czasie urlopu studenckiego - w tym czasie zostaje on zawieszony, a wypłaty wznowione zostają po powrocie na uczelnie. Gdy nastąpi taka sytuacja, ważnym jest, aby pamiętać o konieczności złożenia do banku odpowiedniego wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. Natomiast w przypadku, kiedy zrezygnujemy z dalszej nauki lub gdy zostaniemy skreśleni z listy studentów, musimy przystąpić do spłaty kredytu od razu. W tym przypadku musimy także liczyć się z większymi oprocentowaniem, co nieco podniesie nasze raty. Jednak porównując je do rat normalnego kredytu, będą one wciąż wyjątkowo niskie.

Umorzenie części kredytu

Dobrą wiadomością jest fakt, że istnieje możliwość umorzenia nawet połowy długu. Z takiej oferty skorzystać mogą studenci, którzy osiągają dobre wyniki w nauce. Połowa kwoty kredytu zostaje, gdy kredytobiorca znajdzie się wśród 1% najlepszych absolwentów. W przypadku, gdy student znajdzie się w gronie 5% najlepszych, może liczyć na umorzenie 35% długu, natomiast jeśli znajdzie się w pierwszych 10% jego kredyt zostanie zmniejszony o 20%.

Zmiany w prawie

Należy zwrócić uwagę, że od przyszłego roku zasady przydzielania kredytu preferencyjnego z dopłatą ulegną zmianie. W związku z Ustawą 2.0, która stanowić ma reformę szkolnictwa wyższego, kredyty mają być udzielane przez cały rok. Nowością jest również możliwość ubiegania się one w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych. Zmiany te będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.