Choć osiąganie zysku z działalności jest podstawowym celem każdej firmy, to jednak jego realizacja nie gwarantuje sukcesu na rynku. Niezbędna jest jeszcze m.in. odpowiednia płynność finansowa przedsiębiorstwa. Sprawdź, z czego wynikają problemy z ową płynnością i jak można sobie z nimi poradzić.

Co to jest płynność finansowa przedsiębiorstwa?

Płynność finansowa to nic innego, jak zdolność firmy do terminowego wywiązywania się z bieżących zobowiązań finansowych, np. spłaty rat kredytów i pożyczek, płatności za towary i usługi, czy wypłat wynagrodzeń.

Dlaczego płynność finansowa jest ważna?

W praktyce, płynność finansowa bywa w wielu przypadkach ważniejsza od wygenerowanego zysku. Przez zbyt niską płynność firma może mieć opóźnienia w zakupach niezbędnych towarów, materiałów czy usług, a także zwłokę w spłacaniu zobowiązań, co może pociągnąć za sobą konieczność płacenia odsetek i kar umownych. Im dłużej trwa taki stan rzeczy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że biznes w końcu upadnie. Zwłaszcza, że kondycja ekonomiczna to jedno z najistotniejszych kryteriów oceny funkcjonowania działalności. Gdy jest ona słaba, trzeba liczyć się z brakiem zaufania ze strony kontrahentów i instytucji finansowych – a tylko te podmioty bezpośrednio bądź pośrednio mogą pomóc firmie w odzyskaniu płynności finansowej.

Co istotne, niekorzystnym zjawiskiem jest również posiadanie zbyt wysokiej płynności. W takim wypadku zamrożona jest bowiem część kapitału obrotowego przedsiębiorstwa – a to przekłada się z kolei na jego niższą rentowność.

Powody utraty płynności finansowej w firmie

Istnieje całe mnóstwo czynników, które mogą przyczynić się do spadku płynności finansowej w firmie. Są wśród nich zarówno czynniki makroekonomiczne (np. globalny kryzys finansowy, zmiany kursów walut czy wydarzenia polityczne), jak i mikroekonomiczne (np. pojawianie się nowych trendów czy wdrażanie nowych strategii przez konkurencję). Za kłopoty z płynnością często odpowiadają także opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów przedsiębiorstwa.

Na zjawiska w skali makro i mikro firma nie ma żadnego wpływu – może jedynie monitorować sytuację i w razie potrzeby wdrażać odpowiednie strategie, które zredukują siłę oddziaływania niekorzystnych czynników. Nie łatwiej jest zarządzać posiadanymi należnościami i zobowiązaniami, choć akurat w tym wypadku może skorzystać np. z faktoringu.

Jak poprawić płynność finansową firmy

Jak poprawić płynność finansową firmy?

Istotą faktoringu jest wykup nieprzeterminowanych należności przez instytucję faktoringową, a także wykonywanie na rzecz klienta całego szeregu dodatkowych czynności (np. monitorowanie płatności, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, czy pomoc w ściąganiu zaległych należności). Co istotne, firma faktoringowa od razu po otrzymaniu wierzytelności przelewa na konto klienta ok. 80-90% wartości faktury, pozostałą kwotę – po uregulowaniu płatności przez twojego klienta. Pozwala to skrócić cykl rotacji należności w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie – poprawić jego płynność finansową.

Inne rozwiązania, których zastosowanie może zwiększyć zdolności płatnicze firmy i umożliwić jej zachowanie ciągłości działania, to m.in. kredyt obrotowy, linia kredytowa, leasing czy kredyty kupieckie. Przedsiębiorstwo, o ile to możliwe, może być również oczywiście dokapitalizowane przez właściciela, albo skorzystać ze środków pochodzących od inwestorów.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Podkreślenia wymaga fakt, że w zarządzaniu płynnością finansową, jedną z najistotniejszych ról odgrywają negocjacje handlowe z kontrahentami. Oczywiście w miarę możliwości powinny być one poprowadzone tak, by firma uzyskała możliwie jak najdłuższe terminy płatności zobowiązań oraz jak najkrótsze okresy spływu należności. Jeśli jednak podejmowane w tym zakresie działania są nie wystarczające do utrzymania odpowiedniej płynności finansowej, firmie pozostaje zwykle skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. To, które z tych źródeł najlepiej sprawdzi się w danym przypadku jest już sprawą indywidualną, niemniej jednak nierzadko optymalnym rozwiązaniem okazuje się dywersyfikacja produktów finansowych – czyli jednoczesne korzystanie np. z kredytu i leasingu.


Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL