Banki oferują klientom firmowym cały szereg produktów o charakterze kredytowym – wybór odpowiedniego rozwiązania zależy przede wszystkim od celu, na jaki przedsiębiorstwo chciałoby przeznaczyć pożyczone środki. Sprawdź, jakie są rodzaje kredytów bankowych dla firm i w jakich przypadkach znajdują zastosowanie poszczególne z nich.

Przedsiębiorstwa zainteresowane bankową ofertą kredytową mają do dyspozycji m.in. kredyt inwestycyjny (na sfinansowanie inwestycji), kredyt obrotowy (na finansowanie bieżących wydatków), kredyt pomostowy (na realizację projektów, które otrzymały dotację; do czasu uzyskania refundacji), kredyt technologiczny (na wdrożenie innowacyjnej technologii), kredyt hipoteczny czy kredyt w rachunku bieżącym (zwany też limitem kredytowym). W dalszej części artykułu skupimy się przede wszystkim na dwóch najpopularniejszych rodzajach kredytów bankowych dla firm: kredycie inwestycyjnym oraz kredycie obrotowym.

Kredyt inwestycyjny – na rozwój firmy

Kredyty inwestycyjne, jak sama nazwa sugeruje, umożliwiają przedsiębiorstwom finansowanie potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych. Pozyskane dzięki nim środki można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć służących powiększeniu majątku firmy tj. zakup nieruchomości, samochodów, urządzeń, specjalistycznego oprogramowania, patentów, a także na modernizację posiadanych już maszyn czy budynków. Mogą one również posłużyć do spłaty rat innego kredytu inwestycyjnego, czy też do przeprowadzenia restrukturyzacji lub procesu naprawczego firmy. Co istotne jednak, kredyty inwestycyjne, podobnie jak kredyty hipoteczne, są udzielane na ściśle ustalony – określony w warunkach umowy kredytowej – cel.

Tego typu kredyty bankowe opiewają zwykle na wysokie kwoty i odznaczają się długim okresem kredytowania – nawet do 20 i więcej lat. Są przyznawane na realizację przedsięwzięć, które uzyskały pozytywną ocenę finansowo-ekonomiczną (przeprowadza ją bank). Co więcej, firma ubiegająca się o kredyt inwestycyjny musi liczyć się również z koniecznością wniesienia wkładu własnego, wynoszącego zwykle minimum ok. 10-20% wartości inwestycji i/lub ustanowienia zabezpieczenia jego spłaty (np. hipoteka, kaucja, zastaw rejestrowy, gwarancja BGK, itp). Warto przy tym podkreślić, że ten typ kredytu bankowego, kierowany jest do przedsiębiorstw, które mają ugruntowaną pozycję rynkową, tzn. istnieją przynajmniej od 12-24 miesięcy (długość wymaganego stażu rynkowego może się różnić w zależności od banku).

Kredyt obrotowy – na finansowanie bieżącej działalności firmy

Drugim, głównym rodzajem kredytów dla przedsiębiorstw, są kredyty obrotowe – służące do finansowania bieżącej działalności firm. Pozwalają one pozyskać środki, które można przeznaczyć np. na zakup surowców, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie składek ZUS i US, czy pokrycie kosztów administracyjnych. Tego typu kredyty bankowe są często wykorzystywane przez firmy, które mają „zamrożone” duże ilości gotówki np. w zaległych należnościach od kontrahentów, a przez to – problemy z utrzymaniem płynności finansowej.

Kredyty obrotowe przyznawane są zwykle na okres 12-36 miesięcy, co pozwala je zaklasyfikować do grona kredytów krótkoterminowych. Co istotne, tego rodzaju kredyty bankowe dla firm mogą mieć charakter odnawialny bądź nieodnawialny. W tym pierwszym przypadku, umowę kredytową zawiera się zwykle na rok, ale po upłynięciu tego terminu można ją zazwyczaj przedłużyć na kolejne okresy, bez konieczności spłaty całości zadłużenia.

Wysokość kredytu obrotowego zależy od potrzeb danego przedsiębiorstwa oraz, co oczywiste, od przeprowadzonej przez bank oceny jego możliwości finansowych. Jeśli chodzi o tę drugą kwestię, to analizowana jest nie tylko ogólna kondycja finansowa potencjalnego kredytobiorcy, ale i częstotliwość oraz wielkość obrotów na jego koncie firmowym.

Kredyt w rachunku bieżącym – szczególny rodzaj kredytu bankowego dla firm

Wśród wymienionych na wstępie rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw na uwagę zasługuje również kredyt w rachunku bieżącym. W praktyce, jest on niczym innym, jak ściśle powiązanym z firmowym kontem bankowym, odnawialnym kredytem obrotowym.

Największą zaletą tego typu kredytu bankowego jest fakt, że odsetki naliczane są nie od całej przyznanej kwoty, lecz jedynie od jej wykorzystanej części. Ponadto jest łatwo dostępny dla firmy, gdyż nie musi ona każdorazowo składać wniosku kredytowego – ze środków przyznanych w ramach limitu kredytowego korzysta tak samo jak z własnych pieniędzy. Wygodne jest również samo spłacanie zadłużenia, ponieważ każdy wpływ na rachunek automatycznie obniża kwotę pozostającą do spłaty.

Pozostałe rodzaje kredytów dla firm to produkty, które znajdują zastosowanie w konkretnych sytuacjach, np. przy finansowaniu inwestycji technologicznych (kredyt technologiczny), czy realizacji przedsięwzięć, na które przyznano dotację (kredyt pomostowy).


Radosław Michaś – Specjalista ds. Kredytów, Leasingów i Funduszy Europejskich – Bankowość Firmowa.PL