Własny biznes czasem może okazać się nietrafionym pomysłem, a efekty płynące z jego prowadzenia mogą nie być wystarczające. Czasami więc przychodzi taki czas w przedsiębiorstwie, w którym należy podjąć ważne decyzję. Jeśli firma ma na przykład kłopoty finansowe, traci płynność, albo sam przedsiębiorca boryka się z problemami osobistymi może podjąć kroki prawne dążące do zawieszenia działalności przedsiębiorstwa.

Zawieszenie firmy

Do jednej z głównych przyczyn zawieszanie działalności finansowej jest utrata przez nią płynności finansowej, jednak to nie jedyna przyczyna zawieszania. Zdarza się również tak, że prywatne problemy zmuszają przedsiębiorców do podjęcia takich kroków. Czasami również produkt, który jest wytwarzany, po prostu traci na zainteresowaniu klientów. W takich właśnie sytuacjach możesz zawiesić działalność, to dobre rozwiązanie dla ludzi, którzy nie chcą na zawsze zlikwidować swojej firmy tylko potrzebują przerwy w jej działalności.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak finansować bieżącą działalność przedsiębiorstwa kapitałem obcym, sprawdź nasz artykuł. https://bankowoscfirmowa.pl/blog/finanse-dla-firm/jak-finansowac-biezaca-dzialalnosc-przedsiebiorstwa-kapitalem-obcym

Z jakich opłat zwolniony jest przedsiębiorca, który zawiesi działalność?

Główne obciążenia finansowe, które każdy, kto prowadzi działalności musi spłacać są te do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu Skarbowego. Te pierwsze, czyli składki ZUS, muszą być odprowadzane niezależnie od tego, czy w danym miesiącu przedsiębiorstwo osiągnęło przychód. Polskie ustawodawstwo przewiduje możliwość tymczasowego zawieszenia działalności gospodarczej. To rozwiązanie jest korzystne głównie ze względu na ulgi i udogodnienia finansowe. Gdy działalność została zawieszona przedsiębiorca nie musi płacić zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz zostaje zwolniony z konieczności opłacania składek na ubezpieczenie w ZUS. Pamiętaj jednak, że to wiąże się z wyrejestrowaniem z ZUS, a po upływie 20 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca traci prawo do świadczeń zdrowotnych! Zgodnie z ustawą o Prawie przedsiębiorców działalność można zawiesić na czas nieokreślony lub określony, jednak nie może być on krótszy niż 30 dni.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z odpowiednimi krokami prawnymi. Aby dokonać zawieszenia, przedsiębiorca musi złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Wniosek należy wypełnić na maszynie, a w przypadku odręcznego pisania, zastosować drukowane litery. Pamiętaj, że plik ten nie może zawierać żadnych skreśleń ani poprawek. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

Jak złożyć wniosek?

Istnieje kilka możliwości na złożenie wniosku o wpis o zawieszeniu działalności. Możesz złożyć wniosek osobiście w Urzędzie Gminy, w której działalność jest prowadzona. Możesz zrobić to również listownie - wtedy jednak, należy notarialnie poświadczyć podpis. Możesz zrobić to również elektronicznie przy użyciu podpisu elektronicznego. Ostatnią już z opcji, jest złożenie wniosku przez pełnomocnika.

Co może robić przedsiębiorca, gdy jego działalność jest zawieszona?

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej zgodnie z ustawą o prawie przedsiębiorców może wykonywać wszelkie czynności, które pozwalają na zachowanie lub zabezpieczenie źródła dochodów, przyjmowania należności, zbywania środków trwałych i wyposażenia oraz osiągać przychody z okresu, który poprzedza zawieszenie działalności!

Jakie są obowiązki przedsiębiorcy?

Regulowanie zobowiązań, które powstały przed zawieszeniem działalności. Przedsiębiorca ma również obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością. Musi również poddawać się kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców prowadzących działalność oraz wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa.

Należy pamiętać, że przedsiębiorca, który zawiesza działalność nie jest zwolniony ze składania zeznań rocznych!

Likwidacja działalności gospodarczej

Jeśli przedsiębiorca nie radzi sobie w prowadzeniu firmy może również skorzystać z opcji likwidacji działalności gospodarczej. To decyzja ostateczna. Przedsiębiorca chcący zlikwidować działalność musi złożyć odpowiedni wniosek do CEiDG oraz wyrejestrować podmiot z ZUS - co polegać będzie na wyrejestrowaniu siebie, jako płatnika składek oraz osobę ubezpieczoną, a także swoich współpracowników z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. W niektórych przypadkach następnym krokiem jest dokonanie spisu z natury. Również ważną sprawą, której należy dopilnować przy zamykaniu firmy jest powiadomienie o tym Urzędu Skarbowego.

Decyzja o zawieszeniu firmy czasami potrafi ją uratować, czasami warto dać sobie trochę czasu i ustabilizować otoczenie, dlatego takie rozwiązanie prawne jest bardzo pomocnym.