Podstawowe różnice

Jedną z kluczowych różnic pomiędzy tymi ubezpieczeniami jest przedmiot ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia majątkowego, jest to mienie lub odpowiedzialność cywilna. W tym pojęciu mieszczą się więc wszelkie ubezpieczenia domu, samochodu czy firmy, ale również polisy OC, które zapewniają pokrycie strat doznanych przez osoby trzecie z przyczyny, która jest objęta tymże ubezpieczeniem. Natomiast ubezpieczenia osobowe obejmują tzw. ubezpieczenia na życie dla klientów prywatnych, lub te na wypadek nagłej śmierci czy uszkodzenia ciała czy choroby. Takie ubezpieczenia obejmują także chociażby grupowe ubezpieczenie życia pracowników.

Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe dotyczy ubezpieczeń mienia i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Na rynku można spotkać jednak wiele jego rodzajów. Do najpopularniejszych ubezpieczeń mienia należy ubezpieczenie mieszkań, domów, ubezpieczenie autocasco AC czy ubezpieczenie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia takie najczęściej udzielane są na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia, utraty czy kradzieży. Natomiast ubezpieczenia odpowiedzialności fizycznej chronią nas, gdy to my spowodujemy jakąś szkodę. Przykładami takich ubezpieczeń jest chociażby ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, opiekunów, czy nauczycieli. Niektóre z tego rodzaju ubezpieczeń jest obowiązkowa - tutaj przytoczyć należy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wysokość wypłaconego odszkodowania w takim wypadku jest szacowana na podstawie poniesionych strat.

Ubezpieczenie osobowe

Ubezpieczenie gospodarcze którego przedmiotem ochrony jest zdolność, zdrowie i życie człowieka nazywamy ubezpieczeniem osobowym. Do tego typu ubezpieczeń zaliczamy te na wypadek nieszczęśliwych wypadków, rentowe czy na wypadek choroby lub śmierci. Takie ubezpieczenie może obejmować także utratę pracy lub czasową niezdolność do pracy. Istnieje również możliwość kupna tzw. ubezpieczenia na dożycie, czyli takiego, w którym wypłata sumy ubezpieczenia następuje w wypadku osiągnięcia przez ubezpieczonego ustalonego w umowie wieku. Ubezpieczenia osobowe dotyczą tylko i wyłącznie osób prywatnych. W przypadku tych ubezpieczeń zazwyczaj wartość wypłacanego świadczenia jest ustalana w umowie.

Czas trwania polisy

W przypadku ubezpieczeń osobowy czas ich trwania jest zazwyczaj długi i wynieść może nawet kilkadziesiąt lat! Natomiast ubezpieczenia majątkowe najczęściej trwają rok, jednak istnieje możliwość ich przedłużenia.  

Inny podział ubezpieczeń

Na ubezpieczenia można spojrzeć jeszcze z innej strony i podzielić je na te, których posiadanie w pewnych okolicznościach jest obowiązkowe oraz na te, które wykupywane są przez klientów dobrowolnie. Taki podział wynika z ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 28.07.1990 roku. Zostały tam wyodrębnione ubezpieczenia, które ze względu na szczególny charakter społeczny są obligatoryjne. Do ubezpieczeń obowiązkowych zalicza się: 

  • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

  • odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu doradców podatkowych,

  • ubezpieczenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów, notariuszy i radców prawnych

  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń.

Natomiast ubezpieczenia dobrowolne to wszystkie pozostałe ubezpieczenia, które może zawrzeć osoba fizyczna jak i prawna. To ona dokonuje wyboru zakresu i rodzaju ubezpieczenia, a oferty dostępne na rynku są bardzo zróżnicowane. Kolejnym istniejącym podziałem jest ten na ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Ubezpieczeniami społecznymi nazywamy te systemy świadczeń, które na celu mają zapewnienie pracownikom i ich rodzinom pomocy z publicznych funduszy składkowych. Są one ściśle związane ze stosunkiem pracy, a ich zadaniem jest ochrona zdrowia i zdolności do pracy ubezpieczonego. W Polsce tego typu ubezpieczeniami zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast ubezpieczenia gospodarcze to te, o których była mowa we wcześniejszej części artykułu, podlegają one prawu cywilnemu oraz państwowemu.

 

Oferta ubezpieczycieli jest ogromna, a przy wyborze konkretnej polisy należy przejrzeć oferty dostępne na rynku i wybrać tę, która jest dla nas najkorzystniejsza i nie działać pochopnie.