Udzielanie kredytów czy pożyczek przez banki wiąże się z ryzykiem, aby go zminimalizować instytucje te stosują kilka sposobów, które mają ochronić go przed stratami, jeśli kredytobiorca okaże się niewypłacalny. Przed wzięciem kredytu warto zapoznać się ze sposobami, które są przez nie wykorzystywane.

Celem ustanawiania zabezpieczenia jest zapewnienie bankowi zwrotu z tytułu udzielanych przez niego kredytów czy pożyczek, bank może dochodzić roszczeń. Jest to mechanizm zmniejszenia indywidualnego ryzyka kredytowego, czyli takiego, które wynika z braku spłaty pojedynczego kredytu. Podstawowym kryterium podziału zabezpieczeń jest ich podział na osobiste i rzeczowe. W przypadku zabezpieczeń rzeczowych gwarancja zaspokojenia potrzeb banku będzie wypłacana z Twojego majątku, natomiast w przypadku zabezpieczenia osobistego tę gwarancję daje wierzyciel.

Jeśli chodzi o klientów indywidualnie stosuje się obecnie głównie pięć rozwiązań, które mają zabezpieczyć instytucje.

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Pierwszą, podstawową formą zabezpieczenia, które stosowane jest w przypadku kredytów i pożyczek na mieszkanie czy dom, jest hipoteka. Hipoteką nazywamy wpis w księdze wieczystej nieruchomości, która kupujemy na kredyt, który upoważnia bank do stania się wierzycielem hipotecznym. Oznacza to, że w przypadku braku spłaty kredytu przez kredytobiorcę, bank może żądać zaspokojenia swoich praw z tejże nieruchomości, czyli przejąć nieruchomość na poczet długu. Warto podkreślić, że hipoteka wygasa wraz ze spłatą zadłużenia. Jednak to właściciel nieruchomości musi zadbać by wpis w księdze wieczystej został wykreślony. Najczęściej jednak, w przypadku kredytu hipotecznego, banki wymagają dodatkowego zabezpieczenia. W tym wypadku stosuje się najczęściej weksel in blanco. Jest to dokument, który zobowiązuje osobę wystawiającą do zapłaty określonej sumy pieniędzy. W przypadku weksla in blanco nie ma określonego miejsca ani czasu, zostaną one wpisane dopiero, gdy kredytobiorca przestanie spłacać swoje zobowiązanie.

Przewłaszczenie i zastaw

Przewłaszczenie i zastaw to sposoby zabezpieczenia kredytu czy pożyczki, który najczęściej wykorzystywany jest przy kredycie na samochód. Przywłaszczenie to zabezpieczenie, w którym nabyty w ten sposób środek transportu nie staje się własnością klienta, gdyż formalnie należy do podmiotu udzielającego kredytu, a jest on jedynie przekazywany do dyspozycji kredytobiorcy do czasu spłaty całego zadłużenia. W przypadku zastawu właścicielem jest kredytobiorca, natomiast jednak auto wpisywane jest do rejestru zastawów, a po spłacie kredytu zostaje on z niego wykreślony. Jeśli jednak dług nie będzie spłacany, kredytodawca może ubiegać się o samochód za pośrednictwem komornika.

Poręczenie kredytu

Ta forma zabezpieczania polega na tym, że spłata naszego zadłużenia gwarantowana jest przez osobę trzecią lub instytucję, która staje się żyrantem, potwierdzając tym samym, że jest ona gotowa spłacić kredyt w przypadku, gdy pierwotny kredytobiorca przestanie spłacać swoje długi. Poręczyciel za swój dług odpowiada całym majątkiem. Takie zabezpieczenie może być zastosowane w wielu przypadkach.

Ubezpieczenie kredytu  

Obecnie ubezpieczenia kredytów są stosowane do większości rodzajów kredytów. Są elementem często wymaganym przez instytucje udzielające pożyczki. Zdarza się tak, że banki nakładają obowiązek czasowego lub stałego ubezpieczenia od wystąpienia jakiegoś czynnika (np. utrata pracy, wypadek). Równie często dla ubezpieczeń stosuje się tzw. cesje roszczeń wynikających z polisy.  

Blokada środków na koncie 

To zabezpieczenie polega na tym, że instytucja finansowa ustanawia na rachunku kredytobiorcy blokadę. Zabezpieczeniem jest kwota, która została określona w umowie. Blokada traci ważność w momencie, gdy dojdzie do całkowitej spłaty długu. Inną formą zabezpieczenia rachunku jest ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku bankowego dla instytucji finansowej - bank może samodzielnie potrącać raty na udzielonych mu prawach.

Kaucja

Jest to rozwiązanie, które nieco przypomina blokadę środków na koncie bankowym. W obu przypadkach konieczna jest określona kwota posiadana przez kredytobiorcę, jednak w tym wypadku kwota ta nie jest zablokowana, a staje się własnością banku! Kwota zostanie zwrócona po spłacie długu.

Konieczność zabezpieczeń kredytu wynika z obowiązku ograniczenia przez bank ryzyka jego udzielania. Dla banku jest to gwarancja, że zobowiązania, które zaciągniesz zostaną spłacone, dlatego przy wnioskowaniu o kredyt musisz liczyć się z tym, że instytucja ta będzie wymagała od Ciebie podjęcia pewnych czynności, które będą dla niej zabezpieczeniem.  Pamiętaj również, że podstawową formą zapewnienia spłaty kredytu dla instytucji finansowej jest Twoja zdolność i pozytywna historia kredytowa, dlatego warto o nią dbać!