• Kredyt, pożyczka i dotacja są najczęściej wybieranymi przez przedsiębiorców formami dofinansowania.
  • Kredytu może udzielić wyłącznie bank, a umowa kredytu musi zostać zawarta na piśmie.
  • Pożyczki może udzielać zarówno bank, jak i każda inna osoba-znajomy, czy też członek rodziny.
  • Dotacja jest nieodpłatna i najczęściej bezzwrotną pomocą finansową udzielaną zazwyczaj przez państwo lub instytucję posiadającą fundusze na określony cel.

 

Kredyt

Kredyt jest umową, która podchodzi pod prawo bankowe. Zgodnie z nią, bank jako instytucja zobowiązuje się do oddania do dyspozycji osoby starającej się o kredyt, tzw.kredytobiorcy, określonej kwoty na określony cel oraz czas. Kredytobiorca zobowiązuje w niej, że wykorzysta sumę pieniędzy na warunkach sprecyzowanych w umowie-przeznaczenie, zwrot pobranej kwoty wraz z odsetkami w wyznaczonych terminach oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Kredytu może udzielić wyłącznie bank, a umowa kredytu musi zostać zawarta na piśmie. W innym wypadku jest ona nieważna. Co warto podkreślić, umowa kredytowa jest zawsze odpłatna. Za pożyczone pieniądze, bank będzie żądał wynagrodzenia, najczęściej w formie odsetek spłacanych wraz z ratami.

 

Pożyczka

Umowę pożyczki regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Według których dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość przedmiotu tego samego gatunku i tej samej jakości.

W przepisach nie została narzucona forma umowy, może być zawarta nawet ustnie, jeśli wartość pożyczki nie przekracza 1000 zł.

Przedmiotem umowy pożyczki mogą być zarówno pieniądze, jak i rzeczy oznaczone co do gatunku, czyli takie, które posiadają cechy odnoszące się do większej grupy przedmiotów np. samochód. Nie może być to jednak samochód o określonym numerze rejestracyjnym, ale taki który mieści się w danym gatunku.

Pożyczki może udzielać zarówno bank, jak i każda inna osoba - znajomy, czy też członek rodziny. To, czy zwrot pożyczonej sumy będzie następował, wraz z odsetkami zależy od stosunków stron i nie zostało to uregulowane prawnie.

 Uzyskane z pożyczki środki można przeznaczyć na dowolny cel, a pożyczkobiorca nie musi określać powodu i celu tej transakcji. Zdarza się sytuacja, kiedy to osoba dająca pożyczkę będzie chciała poznać te informacje i w tym przypadku, zostaną one wpisane do umowy. Zdarza się to głównie w sytuacji pożyczki bankowej.

 

Dotacja

Dotacja jest nieodpłatna i najczęściej bezzwrotną pomocą finansową udzielaną zazwyczaj przez państwo lub instytucję posiadającą fundusze na określony cel. Przyjmuję formę uznaniową i by ją uzyskać, należy spełnić określone przez stronę warunki. Najczęściej jest to określona część całości wymaganej do realizacji zadań jak rozwój przedsiębiorstw czy zakup sprzętu.

Dotacji najczęściej udzielają:

  • instytucje Unii Europejskiej,
  • podmioty niepubliczne,
  • administracja rządowa i samorządowa,
  • organizacje pozarządowe 

Aby otrzymać dotację, należy spełnić warunki określone przez podmiot przyznający dotację. W ogłoszeniu o dotacji podane są zazwyczaj warunki formalne i cele, na jakie ma być przyznane dofinansowanie.

Dotację należy wykorzystać w sposób zgodny z umową zawartą z podmiotem, który udzielił dofinansowania. Jest w niej zawarty termin realizacji projektu. W przypadku niewywiązania się z umowy skutkiem może być cofnięcie dotacji.