W 2016 roku 15 organizacji z siedmiu europejskich państw członkowskich utworzyło partnerstwo w celu opracowania i przedłożenia wniosku w ramach „Europejskiej sieci wczesnego ostrzegania i wsparcia dla przedsiębiorstw i drugich starterów”, w ramach programu UE COSME. Partnerstwo to stanowi integralną część wysiłków Komisji Europejskiej na rzecz poprawy warunków ramowych dla MŚP i przedsiębiorców w całej Europie.

 

Czym jest Early Warning Europe?

 

Ogólnym celem Early Warning Europe jest promowanie przedsiębiorczości i rozwoju MŚP w całej Europie. Kluczowym elementem jest tworzenie silnych warunków ramowych dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw w różnych sektorach, które mogą pomóc im stawić czoła kluczowym wyzwaniom, w tym zarządzaniu kryzysem, radzeniu sobie z bankructwem i uzyskaniu drugiej szansy.

 

Projekt Early Warning Europe zapewnia doradztwo i wsparcie dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji. Takie interwencje mogą pomóc w zapobieganiu bankructwom i ich negatywnym konsekwencjom, takim jak utrata miejsc pracy, zwiększone ryzyko ekonomiczne dla dostawców w łańcuchu wartości firmy, a także potencjalne ekonomiczne, społeczne i osobiste odchylenia dla właścicieli firm i ich rodzin.

 

Wczesna interwencja zwiększy prawdopodobieństwo zmiany firmy, co doprowadzi do stabilnej sytuacji gospodarczej firmy, a nawet zrównoważonego wzrostu. Co więcej, jeśli firma znajdująca się w niebezpieczeństwie zostanie zamknięta na wczesnym etapie kryzysu, interwencja może pomóc w uniknięciu długu nie do pokonania dla właściciela firmy, dając mu tym samym szansę na rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia (druga szansa).

 

Najważniejsze założenia Early Warning Europe

Po pierwsze

 

Ustanowienie mechanizmów wczesnego ostrzegania w czterech państwach członkowskich Unii Europejskiej: Polsce, Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Mechanizmy wczesnego ostrzegania w tych krajach pierwszej fali mają zapewnić wsparcie dla 3500 przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w latach 2017-2019. Early Warning Europe ma również wspierać przygotowanie i ustanowienie mechanizmów wczesnego ostrzegania w co najmniej pięciu dodatkowych państwach członkowskich UE w latach 2017–2019 - krajach drugiej fali. Ostatecznym celem projektu jest ustanowienie mechanizmów wczesnego ostrzegania we wszystkich państwach członkowskich UE.

 

Po drugie

 

Ustanowienie europejskiej sieci ekspertów, władz publicznych, stowarzyszeń branżowych i zespołów handlu zainteresowanych problematyką wczesnego ostrzegania i drugiej szansy. Sieć spotkała się 12 razy w latach 2017–2019, aby omówić stan rzeczy i kluczowe kwestie, a także opracować zalecenia polityczne dotyczące ulepszonych warunków ramowych dla MŚP i przedsiębiorców w całej Europie. Kluczowym celem projektu jest przekształcenie tej sieci w stałą organizację, która może wnieść wkład w tworzenie polityki dla decydentów i objąć przewodnictwo w tworzeniu i dalszym rozwoju mechanizmów wczesnego ostrzegania we wszystkich państwach członkowskich UE po sfinalizowaniu projektu w grudniu 2019.

 

 

Po trzecie, ale nie ostatnie…

 

Early Warning Europe opracowało i przetestowało innowacyjną, opartą na danych metodę identyfikacji firm znajdujących się w trudnej sytuacji. Ambicją było przedstawienie monitorowania nowej generacji i metody wczesnego ostrzegania opartej na uczeniu maszynowym i dużych danych, np. połączenie szerokiej gamy źródeł danych, aby móc zidentyfikować firmy zagrożone bankructwem. Odpowiednie źródła danych mogą obejmować podstawowe informacje na temat geografii i sektora biznesowego, strukturę zarządzania firmą, rachunki publiczne, informacje finansowe itp. Wdrożenie tej innowacyjnej metody będzie musiało uwzględniać dostępność i jakość danych w określonym regionie lub kraj.

 

PARP - Centrum Rozwoju MŚP

 

Głównym polskim partnerem działającym w połączeniu z Early Warning Europe jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - agencja państwowa z powodzeniem wspierająca przedsiębiorców od ponad 12 lat. Podstawowym celem ich działalności jest rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. PARP jest odpowiedzialna za dystrybucję miliardów euro z budżetu państwa i funduszy europejskich na badania, rozwój i innowacje oraz umiejętności i zdolności adaptacyjne zarówno menedżerów, jak i pracowników, internacjonalizację MŚP, e-biznes i rozwój regionalny.

 

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.Na jakie wsparcie możesz liczyć?

 

 

  • Pomoc bezpłatna:

 

      1. Praca z konsultantem, którego zadaniem jest przeprowadzenie diagnozy sytuacji przedsiębiorcy, określenie priorytetów i obszarów do rozwoju wraz z rekomendacjami lub przekazanie przedsiębiorcy do dalszej pracy z mentorem, skierowanie przedsiębiorcy do doradcy, który pomoże przeprowadzić restrukturyzację, a w skrajnych przypadkach zasugeruje zamknięcie firmy.

      2. Wsparcie mentora, który swoim doświadczeniem, wiedzą i znajomością branży oraz jej problemów będzie wspierał przedsiębiorcę w procesie wychodzenia z firmy w sytuacji kryzysowej.

 

  • Pomoc odpłatna:

 

    1. Praca z doradcą restrukturyzacyjnym, w przypadku gdy dojdzie do postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego przedsiębiorcy.