A może leasing finansowy?

A może leasing finansowy?

Gdy rozważamy zakup środka trwałego do firmy i sposób jego finansowania zazwyczaj bierzemy pod uwagę kredyt, bądź leasing. Jeśli z jakichś przyczyn nie możemy uzyskać kredytu i nasz wybór pada na leasing udajemy się do firmy leasingowej i prosimy o przygotowanie oferty. W ponad 90% przypadków otrzymamy ofertę na leasing operacyjny. Jest to najbardziej popularny rodzaj leasingu funkcjonujący na rynku, ale nie jedyny. Drugim rodzajem leasingu jest leasing finansowy, który pod wieloma względami jest podobny do kredytu.


Leasing a leasing

Na początku należy podkreślić, że jedna umowa leasingu może być inaczej potraktowana w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, a inaczej  świetle przepisów podatkowych. W świetle przepisów Ustawy o rachunkowości – jeżeli jednostka przyjęła do odpłatnego używania obce środki trwałe  na czas oznaczony, to środki te zalicza się do aktywów trwałych Korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z kilku warunków.

 

Są 3 możliwe warianty:

 

– umowa jako leasing operacyjny zarówno dla potrzeb podatkowych jak i rachunkowych

– umowa jako leasing operacyjny dla celów podatkowych i leasing finansowy dla potrzeb rachunkowych

– umowa jako leasing finansowy zarówno dla potrzeb podatkowych jak i rachunkowych

 

Większość umów leasingu w rozumieniu przepisów o rachunkowości jest traktowana jako leasing finansowy.

 

Nas jednak w tym artykule interesować będą wyłącznie przepisy podatkowe.

Rzecz najważniejsza

Do kosztów uzyskania przychodu w przypadku leasingu finansowego korzystający (leasingobiorca) może zaliczyć tylko część odsetkową miesięcznej raty leasingowej. Jednak ten rodzaj leasingu daje możliwość zwiększenia kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Dodatkowo jeśli zależy nam na znacznym obniżeniu podstawy opodatkowania należy skorzystać z jednorazowej amortyzacji środka trwałego. Niestety taki rodzaj amortyzacji nie przysługuje wszystkim, a jedynie firmom, które w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 1,2 MEUR przychodu – tzw. małym podatnikom oraz firmom, które w danym roku dopiero zaczęły działalność. Jednorazowy odpis amortyzacyjny zmniejszający podstawę opodatkowania nie może być wyższy niż równowartość 50 TEUR. Niestety zasadom takim nie podlegają samochody osobowe, muszą być amortyzowane zgodnie z zasadami ogólnymi, stąd zwyczajowy wybór leasingu operacyjnego jako formy finansowania zakupu takich pojazdów.Na szczęście pozostałe pojazdy, urządzenia i maszyny mogą być amortyzowane jednorazowo. W przypadku leasingu operacyjnego odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca.

W jakich jeszcze przypadkach należy skorzystać z leasingu finansowego?

 

Jeśli zależy nam na krótszym okresie finansowania i zwiększeniu naszych kosztów, gdyż leasing finansowy nie wymaga minimalnego okresu finansowania jak to ma w swoich zasadach leasing operacyjny (40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu). Umowę leasingu finansowego zawieramy na dowolny okres. 

 

Jeśli finansujemy zakup środków opodatkowanych preferencyjną stawką VAT – 8%. Dlaczego? Ponieważ do raty leasingu operacyjnego zawsze doliczany jest VAT w wysokości 23% bez względu na wysokość stawki VAT obowiązującej na przedmiot leasingu. Natomiast w przypadku leasingu finansowego odprowadzamy podatek w wysokości takiej jak przypisana do przedmiotu leasingu, więc dla środków z preferencyjną stawką – 8%.

 

W związku z tym leasing operacyjny będzie po prostu droższy od finansowego. W tym miejscu należy jeszcze podkreślić, że przy leasingu finansowym zapłacimy VAT jednorazowo z góry wraz z pierwszą ratą. Z podobnych przyczyn leasing finansowy jest korzystniejszy przy zakupie samochodu na podstawie faktury VAT marża. 

 

Biorąc pod uwagę kwestie VATu trzeba poważniej zastanowić się nad leasingiem finansowym gdy jesteśmy ryczałtowcami lub wybraliśmy inną rzadziej wykorzystywaną formę opodatkowania.

W tych przypadkach, gdy płacimy podatek na podstawie osiągniętych przychodów niezależnie od wygenerowanych kosztów nie będzie wymiernych korzyści w związku z zaliczeniem całej raty leasingu operacyjnego w koszty, a co za tym idzie nie obniżymy podstawy opodatkowania. 

 

Leasing finansowy może być również właściwym wyborem dla podmiotów, które nie są płatnikami VATu, ponieważ w tym przypadku nie będą zobligowane do zapłaty całego VATu z góry od przedmiotu leasingu, a będą amortyzować przedmiot leasingu w oparciu o jego wartość brutto. Tego typu udogodnienie nie jest możliwe dla vatowców. 

Facebook
Twitter
LinkedIn