Kategorie
Dotacje

Dotacje w ramach ścieżki SMART programu FENG 2021-2027

Dotacje w ramach ścieżki SMART programu FENG 2021-2027

Dotacje w ramach ścieżki SMART programu FENG 2021-2027

7 lutego 2023 roku został otwarty pierwszy konkurs dla przedsiębiorstw w ramach funduszy unijnych dla Polski na lata 2021-2027.To nabór w programie FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Do co najmniej 2027 roku dotacje dla firm będą dostępne w trzech głównych kategoriach programów. Są to:

 • programy ogólnopolskie, które są przeznaczone dla większych lub przełomowych w swojej kategorii projektów, na przykład takich, które charakteryzuje wyższy poziom innowacyjności.
 • programy regionalne, które są zbliżone do programów centralnych, ale ważne z punktu widzenia rozwoju danego regionu i charakteryzują się mniejszymi wartościami
 • program dla 6 województw oferujący wsparcie dla firm działających na terenie województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i dodatkowo nowość – również regionu mazowieckiego – z wyłączeniem Warszawy i 9 powiatów o najwyższym poziomie rozwoju.

Dla firm szczególnie interesująca jest Ścieżka Smart w ramach programu FENG 2021 – 2027, która wspiera działalność badawczo-rozwojową, innowacyjną i inwestycyjną. Jest ona dostępna dla wszystkich firm, bez względu na to czy dopiero zaczynają działalność innowacyjną, jak i takich które już ją prowadzą, czy wręcz są liderami innowacji.

Budżet Ścieżki Smart to ponad 20 mld PLN.

W ramach ścieżki SMART przedsiębiorstwa należące do grupy MŚP muszą zrealizować projekty w których przeprowadzone zostaną prace badawczo-rozwojowe, czyli zrealizują moduł B+R lub przeprowadzą wdrożenie innowacji, czyli zrealizują moduł wdrożenie innowacji).

Są to obowiązkowe elementy, bez których nie ma szans na otrzymanie dotacji ramach Ścieżki Smart, przy czym duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy wybrać jeden z tych modułów.

Z mojego punktu widzenia modułem, którym bardziej będą zainteresowani przedsiębiorcy z sektora MŚP będzie moduł, w którym będą wdrażać innowacje i tej kwestii poświęcę następny odcinek podcastu.  

Nowym elementem, który odróżnia ścieżkę SMART od wcześniejszych naborów wniosków o dotacje we wcześniejszych okresach programowania jest możliwość sfinansowania dodatkowych działań i inwestycji określonych w ramach tzw. modułów do wyboru.

Obszary do wyboru, na które można pozyskać wsparcie w ramach kompleksowego projektu, to:

 • infrastruktura B+R
 • cyfryzacja
 • zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, ograniczające zużycie surowców i energii
 • kompetencje (szkolenia dla pracowników)
 • internacjonalizacja, czyli promowanie firm na rynkach zagranicznych.

W zależności od wybranych modułów, wielkości przedsiębiorstwa i kilku innych czynników wnioskodawca może liczyć na inny poziom wsparcia. Przykładowo realizujący moduł B+R mogą otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych.

Przy wyborze projektów w Ścieżce Smart wniosek zostanie zanalizowany w oparciu o 3 kryteria: obligatoryjne, rankingujące i rozstrzygające.

Kryteria obligatoryjne to kryteria, które trzeba spełnić. Zostały one określone na poziomie całego projektu oraz na poziomie każdego z modułów, które mają być zrealizowane w ramach inwestycji. W sytuacji, gdy opisana we wniosku inwestycja nie spełnia ich wszystkich, zostanie wykluczona z możliwości wsparcia, dlatego już na początku bardzo ważne jest określenie, czy nasz projekt realizuje wszystkie aspekty opisane w kryteriach obligatoryjnych.

Na poziome całego projektu kryteria obligatoryjne, to:

 • prowadzenie działalność na terenie Rzeczypospolitej Polski i wnioskodawca nie został wykluczony z konkursów o dotacje
 • rozpoczęcie projektu dopiero po złożeniu wniosku.
 • spójność wszystkich zaplanowanych modułów i ich zgodność z polityką rozwojową firmy
 • posiadanie finansowanie na całość projektu, czyli na koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane – w tym podatek VAT
 • spełnienie zasad równości, niedyskryminacji i zrównoważonego rozwoju
 • dodatkowo dla dużych przedsiębiorstwo wprowadzono dodatkowe kryterium obligatoryjne, jakim jest współpraca z podmiotami z sektora MŚP w ramach realizacji projektu

Na poziomie poszczególnych modułów będzie oceniane, czy wnioskodawca posiada zdolność do wykonania projektu, czyli posiada odpowiednią kadrę, zasoby techniczne oraz zaplanowany harmonogram jest racjonalny i możliwy do wykonania.

Do przygotowania listy z ocenami wniosków złożonych w ramach tego samego naboru posłużą kryteria rankingujące. Zdobycie większej ilości punktów w trakcie analizy wniosku spowoduje, że nasz wniosek będzie wyżej na liście, a dzięki temu będzie miał większą szansę na uzyskanie dotacji. Eksperci pracujący nad wnioskiem ocenią punktowo:

 • zakres innowacji
 • potencjał innowacji do wykreowania nowego lub transformacji istniejącego rynku
 • poziom innowacyjności ekologicznej i cyfrowej na poziomie kraju
 • czy wnioskodawca będzie współpracował z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową
 • czy zaplanowana innowacja niesie pozytywny wpływ na jakość życia lub włączenie

Złożony projekt może zdobyć maksymalnie 25 punktów rankingujących, z czego ponad połowę – 12 za zakres innowacji, 5 za zdolność do unowocześnienia rynku, a po 2 za pozostałe kryteria

Trzeci rodzaj kryteriów, czyli rozstrzygające są brane pod uwagę w przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów, a nie wszystkie mogą otrzymać dotację ze względu na brak pieniędzy.

Pierwszy nabór dla samodzielnych projektów MSP w Ścieżce Smart w 2023 roku potrwa do 12.04.2023 z największym budżetem, bo prawie 4,5 mld zł. Następny rozpocznie się na następny dzień po zakończeniu pierwszego i potrwa do połowy czerwca, a ostatni od połowy września do końca października. W międzyczasie zostanie przeprowadzony również nabór dla projektów realizowanych w ramach konsorcjów małych i średnich firm.

Poza Ścieżką Smart warto sprawdzić, jaką ofertę dla firm ma Regionalny Program Operacyjny (RPO) w danym województwie. Są to na przykład

 • kredyt technologiczny, w którym możliwe jest finasowanie inwestycji w zakup środków trwałych. Kredyt taki będzie oferowany przez banki komercyjne współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jest to kontynuacja z pewnymi modyfikacjami kredytu technologicznego oferowanego w ramach wsparcia na okres 2014-2020.    
 • Kredyt ekologiczny, w którym możliwy jest zakup środków trwałych w miejsce urządzeń starszego typu pod warunkiem, że inwestycja spowoduje ograniczenie zużycia energii o minimum 30%. Kredyt będzie oferowany przez banki komercyjne, które podpiszą umowę o współpracę w tym zakresie z BGK. Maksymalna wysokość wsparcia w postaci spłaty części kapitału, to 70%
 • platformy startowe dla nowych pomysłów w Polsce Wschodniej – dotacje dla nowych startupów
 • wzornictwo w MŚP działających w Polsce Wschodniej – przeprowadzenie audytu i stworzenie strategii wzorniczej opartej na procesie projektowania wzorniczego, pozwalającej na wprowadzenie innowacji, a następnie wdrożenie, czyli na przykład zakup maszyn i urządzeń.
Facebook
Twitter
LinkedIn