Kategorie
Dotacje

Odc. spec. – Dotacja 85% dla woj. łódzkiego

Odc. spec. – Dotacja 85% dla woj. łódzkiego

Odc. spec. - Dotacja 85% dla woj. łódzkiego

TRANSKRYPCJA PODCASTU DLA TYCH CO WOLĄ CZYTAĆ NIŻ SŁUCHAĆ

W dzisiejszym odcinku Pożyczkowskazu zajmę się bez zwrotnym dofinansowaniem inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach polegających na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie o dotkniętego skutkami epidemii COVID 19.

Już 7 września 2022 zostanie otwarty nabór wniosków na dofinansowanie projektów inwestycyjnych związanych z odbudową pozycji rynkowej przedsiębiorstwa w gospodarce po pandemii koronawirusa, a także jego wzmocnieniem w stosunku do przedsiębiorstw konkurencyjnych oraz zwiększeniem jego odporności na przyszłe kryzysy. Warunki, o których przed chwilą wspomniałem, muszą zostać spełnione łącznie, aby inwestycja mogła uzyskać dofinansowanie z puli przeznaczonych środków.

Maksymalna kwota dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych na cele inwestycyjne w postaci środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Nie więcej jednak niż 300.000 zł netto. Zgodnie z regulaminem, aby móc ubiegać się o dofinansowanie w ramach tego naboru należy spełnić 3 następujące warunki:

  1. Posiadać co najmniej od 1 stycznia 2019 roku siedzibę lub oddział działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego
  2. Odnotować spadek przychodów ogółem na poziomie minimum 15%, liczony jako stosunek łącznych przychodów w roku 2021 do łącznych przychodów przypadających na rok 2019.
  3. Nieprzekroczenie przysługującego limitu pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych – limit ten wynosi 200.000 €.

Ja dodałbym jeszcze jeden warunek, który jest bardzo istotny, ale nie ma o nim mowy na pierwszych stronach opisu dofinansowania. Chodzi o brak zaległości w podatkach lokalnych, podatkach wobec Urzędów Skarbowych oraz składkach na ZUS według stanu na 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień składania wniosku.

Jeśli przedsiębiorstwo spełnia wszystkie 4 warunki łącznie, to jest sens składać wniosek. W przeciwnym wypadku ten nabór należy sobie po prostu odpuścić, ponieważ nie ma szans, by projekt przeszedł etap formalny. Nabór potrwa 3 tygodnie i zakończy się 28 września. Nie obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy – należy po prostu zmieścić się w terminie i czekać na wyniki naboru, które zostaną opublikowane prawdopodobnie w grudniu bieżącego roku.

Lista rankingowa zostanie opracowana w oparciu o punktację uzyskaną przez poszczególne projekty.

Jakie wydatki są kwalifikowalne w ramach projektu?

Są to przede wszystkim wydatki poniesione na wdrożenie produktów procesu wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Chodzi tutaj między innymi o zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, uruchomienie sprzętu i urządzeń zaliczonych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze.

Po 2 może to być również zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych. W tym sprzętu informatycznego oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją zaliczonego do wartości niematerialnych i prawnych

Czego nie możemy sfinansować w ramach projektu?

Są to wszelkiego typu wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, nie możemy sfinansować podatku od towaru i usług, kosztów pośrednich, kapitału obrotowego, co bardzo istotne – wynagrodzeń, kosztów związanych z robotami budowlanymi, związanych z zakupami nieruchomości. Nie będzie można również finansować zakupu pojazdów przeznaczonych do zarobkowego transportu drogowego towarów i osób. Nie dopuszcza się również zakupu wyłącznie sprzętu komputerowego, natomiast wraz z licencją, oprogramowaniem i innego rodzaju wartościami niematerialnymi i prawnymi taki zakup sprzętu komputerowego już będzie możliwy.

Tak jak wspomniałem, lista rankingowa będzie przygotowana na podstawie oceny punktowej merytorycznej, która obejmuje kilka obszarów, ale najważniejszymi są:

  1. Wpływ epidemii COVID na kondycję wnioskodawcy – ocenie podlega spadek przychodów ogółem. Tak jak wspomniałem, nie może to być mniej niż 15% w roku 2021 w stosunku do 2019. Mówiąc w skrócie, im wyższy spadek, tym więcej punktów jakie dany projekt dany przedsiębiorca uzyska.
  2. Zastosowanie technologii cyfrowych chwil rozumianych jako technologie wykorzystujące technikę cyfrową i systemy informatyczne. Na przykład może to być: automatyzacja procesów w firmie czy praca zdalna, ewentualnie wykorzystywanie jakichś rozwiązań chmurowych czy sztucznej inteligencji. Wydatki poniesione na cyberbezpieczeństwo, na handel prowadzony za pośrednictwem Internetu, czyli tak zwany e-commerce, obsługa klienta przez Internet czy zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych. Również dopuszczalny jest wydatek na marketing internetowy, czy przygotowanie aplikacji z wykorzystaniem technologii mobilnych
  3. Uwzględnienie aspektów środowiskowych w ramach projektu. I tutaj jednym z przykładów uwzględnienia właśnie tego aspektu środowiskowego może być zakup instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła.

Należy podkreślić, że wielkość wydatków na ten komponent środowiskowy i cyfrowy nie mają wpływu na ilość punktów i jest oceniany zerojedynkowo, czyli bez względu na to, ile pieniędzy wydamy na zakupy prośrodowiskowe czy uwzględniające aspekt cyfrowy, to i tak dostaniemy maksymalną ilość punktów. Ważne, żeby te oba aspekty zostały uwzględnione w projekcie i w całości inwestycji.

Jeśli chodzi o limity i ograniczenia w zakresie wydatków kwalifikowalnych, to należy podkreślić, że wydatki na przygotowanie projektu zostaną zaakceptowane maksymalnie do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych, a po drugie wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej budynków będą kwalifikowane tylko do wysokości 30% sumy wydatków kwalifikowalnych projektu.

Do dofinansowania mogą zostać zaakceptowane projekty, które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku. Nie dopuszcza się projektów rozpoczętych przed tą datą, a więc może zostać zaakceptowane refinansowanie wydatków inwestycyjnych, pod warunkiem, że w ramach przeprowadzonej inwestycji zostały zachowane wszelkie wymagane procedury – na przykład procedury przetargowe czy związane z zachowaniem zasad konkurencyjności. Z kolei planowana we wniosku o dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć terminu 30 września 2023 roku, a w wyjątkowych przypadkach tą datę można wydłużyć do 31 grudnia 2023 roku, czyli tak wygląda okres kwalifikowalności wydatków. Od 1 lutego 2020 do 30 września 2023, a wyjątkowych przypadkach do 31 grudnia 2023 roku.

Maksymalna wartość zaliczki wynosić będzie 80%. Należy jednocześnie pamiętać, że wraz z wnioskiem należy przedstawić dokumentację potwierdzającą wykonalność finansową projektu i trzeba mieć zagwarantowane 15% udziału własnego oraz środki na pokrycie VAT i oczywiście innych kosztów niekwalifikowalnych, które będą poniesione w ramach inwestycji.

Mogą to być środki własne, ewentualnie kredyty, leasingi czy pożyczki uzyskane od innych przedsiębiorców czy osób fizycznych. W przypadku środków własnych trzeba będzie przedstawić wyciąg z rachunku bankowego, jeśli chodzi o potwierdzenie kredytów i leasingów, to trzeba będzie przedstawić promesę kredytu lub leasingu. Natomiast w przypadku pożyczek od innych osób fizycznych będzie to zawsze potwierdzenie notarialne uzyskania takiej pożyczki. Jeśli chodzi z kolei o pożyczki od innych podmiotów, trzeba będzie przedstawić dokumentację finansową takiego pożyczkodawcy potwierdzającą jego stabilność finansową i możliwość udzielenia pożyczki w określonej kwocie.

Dla porządku dodam jeszcze, że jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Weryfikacja będzie dokonywana po numerze NIP u.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn