Kategorie
Pożyczki unijne

Pozyskanie dofinansowania ze środków UE. Złożenie wniosku to dopiero początek.

Pozyskanie dofinansowania ze środków UE. Złożenie wniosku to dopiero początek.

Pozyskanie dofinansowania ze środków UE. Złożenie wniosku to dopiero początek.

Co jakiś czas pojawiają się w mediach różne informacje na temat możliwości pozyskania dodatkowych środków z funduszy UE na rozwój prowadzonej działalności, zakup nowych maszyn lub wdrożeniem innowacyjnych produktów, lub procesów w przedsiębiorstwie.

Aktualnie stoimy u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Jest to wyjątkowy czas dla całej Wspólnoty, który niesie za sobą szereg wyzwań i nadziei. Nadziei zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy wykazują coraz większe zainteresowanie organizowanymi konkursami, dzięki którym będzie można pozyskać dodatkowy kapitał na różne cele w prowadzonym biznesie.

Co zatem należy zrobić, aby do takiego konkursu przystąpić i otrzymać dofinansowanie? Czy złożenie wniosku wystarczy?

Okazuje się, że niestety nie. Po pierwsze właściciele firm chcących ubiegać się o dodatkowe środki z UE, powinni zaznajomić się ze szczegółowymi warunkami obowiązujących konkursów. W nich określone są tzw. kryteria wyboru wniosków, które należy spełnić, aby wniosek przeszedł na początku ocenę formalną, a następnie merytoryczną. O ile zgodność wniosku z oceną formalną da się w prosty sposób przewidzieć, o tyle z oceną merytoryczną nie jest już tak prosto. Okazuje się bowiem, że w trakcie przygotowania wniosku nie zamieściliśmy w nim wystarczająco dobrych treści, które potwierdzałyby np. słuszność lub racjonalność zaplanowanych wydatków względem potrzeb przedsiębiorstwa. W niektórych konkursach należy wskazać poziom innowacyjności przedsięwzięcia względem firmy, konkurencji na określonym obszarze województwa, kraju lub świata, co również może stanowić nie lada problem w odpowiednim opisaniu tej kwestii przez wnioskodawcę.

Po złożeniu wniosku i jego ocenie może się okazać, że wniosek jest rozpatrzony pozytywnie, ale ze względu na ilość otrzymanych punktów, ilość złożonych wniosków w konkursie i kwoty kapitału przeznaczonego na dany konkurs, nie znalazł się wśród projektów do dofinansowania, lecz oczekuje na liście rezerwowej. O tym, czy tak się stanie, będzie decydowała jakość treści zamieszczonych we wniosku w stosunku do wymagań instytucji organizującej konkursy.

W chwili, gdy okaże się, że wniosek został wybrany do dofinansowania, przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków prowadzących do podpisania umowy na dofinansowanie, a następnie po rozpoczęciu projektu przeprowadzić szereg działań, które zakończą się otrzymaniem z UE zarezerwowanych dla niego pieniędzy. Mowa tutaj o właściwym wyborze oferentów realizujących opisany projekt (postępowania przetargowe są ogłaszane w tzw. Bazie konkurencyjności) i muszą spełniać wszelkie wymogi formalne i merytoryczne opisane w Prawie Zamówień Publicznych. Każdą wydaną złotówkę należy rozliczyć zgodnie z zasadami rachunkowości. Często pieniądze przyznawane są w formie transz i wypłacane na podstawie składanych przez beneficjentów cząstkowych wniosków o płatność, które również muszą być odpowiednio przygotowane, a następnie rozliczone. Projekt musi zachować trwałość jeszcze kilka lat po jego realizacji i w tym czasie należy pilnować stopnia realizacji założonych we wniosku wskaźników do osiągnięcia, w taki sposób, aby firma, która tych wskaźników nie będzie w stanie osiągnąć, nie musiała zwracać przyznanego dofinansowania.

Jak widać z powyższego opisu samo przygotowanie wniosku i jego złożenie to dopiero początek. Nikt nie rozdaje pieniędzy za darmo, aby je otrzymać, należy spełnić szereg różnego rodzaju wymogów postawionych przez instytucje unijne. Bez wsparcia w postaci firmy doradczej już samo napisanie wniosku na odpowiednim poziomie zapewniającym dofinansowanie jest bardzo trudne, natomiast poprowadzenie projektu bez wsparcia może okazać się wręcz niemożliwe.

Dlatego też zachęcam do skorzystania z moich usług. Od wielu lat zajmuję się pozyskiwaniem dodatkowych funduszy dla przedsiębiorstw z różnych branż oraz z wykorzystaniem różnego rodzaju konkursów organizowanych przez UE. Na tym polu mogę pochwalić się dobrą skutecznością, dlatego zachęcam do skorzystania z mojego doradztwa. Jeżeli prowadzicie biznes i chcecie go rozwijać dzięki dodatkowym środkom płynącym z bezzwrotnych dofinansowań, zapraszam do kontaktu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Pożyczki unijne

Pożyczka obrotowa

Pożyczka obrotowa

500 000 PLN dla mikro, małych i średnich firm z woj. łódzkiego.

Jednym z najbardziej poszkodowanych przez pandemię COVID-19 sektorów są usługi. Wiele z podmiotów świadczących usługi zostało zawieszonych w ramach restrykcji epidemicznych, które były ogłaszane przez rząd w czasie największej skali zachorowań. Tylko niektóre branże usługowe mogły kontynuować swoją działalność korzystając z najnowszych technologii. Z badań koniunktury, wynika, że dla branży usługowej szczególnie trudny był przełom lat 2020 i 2021, gdy ponad połowa firm zanotowała spadek sprzedaży. Na wiosnę sprzedaż zaczęła się poprawiać, ale dopiero w maju udział firm notujących jej wzrost (30 proc.) był większy niż tych, które odczuły jej spadek (24 proc.). Również w maju deklaracje dotyczące przewidywanej sprzedaży w kolejnym miesiącu były bardziej optymistyczne. Prawie połowa firm przewidywała wzrost sprzedaży, a jedynie 13 proc. – spadek.

 

Mimo wahań sprzedaży, pracodawcy z branży usługowej od początku 2021 r. nie planowali na większą skalę zwolnień (10 proc. wskazań w styczniu) lub obniżek wynagrodzenia (12 proc. wskazań w styczniu). Już w czerwcu br. Tylko 2 proc. pracodawców planowało obniżyć wynagrodzenia, a 7 proc. zredukować liczbę pracowników. Jednocześnie aż 22 proc. badanych planowało w czerwcu zwiększyć zatrudnienie i 14 proc. planowało podnieść wynagrodzenia. Podobnie optymistyczne wyniki przyniosła analiza rynku pracy Z której wynika, że w maju 2021 r. pracodawcy opublikowali w sieci ponad 300 tys. nowych ofert pracy, czyli 55 proc. więcej niż przed rokiem. To oznacza, że liczba nowych ofert pracy jest na podobnym poziomie jak przed pandemią. Poza tym wynik z maja 2021 r. jest niewiele niższy niż z maja 2019 r.

 

Na odbicie sektora usługowego wpływ ma kilka czynników, z których najważniejsze, to poluzowanie restrykcji epidemicznych i wzrost ilości dostępnych usług. Poza tym nadchodzi sezon letni, a zwykle jest to czas większego zainteresowania konsumentów różnymi usługami. Popyt na usługi powoli będzie powracał do poziomu sprzed pandemii. To z kolei może rodzić coraz większe zapotrzebowanie na pracowników z konkretnymi umiejętnościami. Może się okazać, że w niektórych usługach będzie brakować sprawdzonych fachowców, zwłaszcza w tych, w których pandemia zmusiła pracowników do przekwalifikowania. Część z nich może już wykonywać inny zawód i nie być zainteresowana powrotem do swojej poprzedniej pracy. Nie można wykluczyć, że w dalszej perspektywie problemem sektora usług może być deficyt doświadczonych i kompetentnych pracowników.

 

Próby utrzymania lub zatrudnienia najlepszych fachowców mogą być utrudnione ze względu na brak płynności finansowej spowodowanej brakiem dochodów we wcześniejszych miesiącach oraz wykorzystaniem zapasów gotówki w czasie lock-downu.


W takiej sytuacji wielu właścicieli firm od razu myśli o kredycie bankowym. Może są jednak inne produkty finansowe, korzystniejsze z punktu widzenia kosztów z nimi związanych oraz dopasowania do aktualnych potrzeb przedsiębiorcy?

Na rynku cały czas pojawiają się ciekawe propozycje, o których właściciele firm nie mają pojęcia, gdyż nie mają czasu na codzienne śledzenie rynku finansowego i opcji na nim dostępnych.

Jednym z rozwiązań dostępnych od 2 tygodni na rynku jest pożyczka na cele obrotowe. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą ubiegać się o pożyczkę, która może być udzielona do kwoty 500.000 PLN, a jej oprocentowanie mieści się w granicach od 0,75 % do 2,35 % w skali roku.

Na jakie cele:
Pożyczka może finansować kapitał obrotowy oraz wydatki bieżące i stałe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podatek od towarów i usług. W ramach pożyczki nie mogą być finansowane wydatki inwestycyjne.

W ramach pożyczki można finansować m.in.:
a) wynagrodzenia pracowników (w tym zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego);
b) daniny publiczno-prawne;
c) spłatę zobowiązań handlowych;
d) koszty użytkowania infrastruktury;
e) towary handlowe, półprodukty, surowce produkcyjne.

Okres spłaty:
Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy, w tym 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Ważne:
Pożyczka może finansować 100% kosztów kwalifikowanych – udział własny nie jest wymagany.

Jeżeli zainteresowało Państwa to rozwiązanie, serdecznie zachęcam do kontaktu. Na rynku dostępnych jest wiele ciekawych produktów, które mogę Państwu przedstawić. Analiza potrzeb i wyszukanie najkorzystniejszego rozwiązania są bezpłatne. Wynagrodzenie za świadczoną usługę związaną z pozyskaniem finansowania uzgadniamy wspólnie z Klientem i jest zawarte w umowie, którą podpisujemy na początku współpracy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Pożyczki unijne

Czy dziś mamy dobry czas na rozwój działalności?

Czy dziś mamy dobry czas na rozwój działalności?

Czy dziś mamy dobry czas na rozwój działalności?

Czy dziś mamy dobry czas na rozwój działalności?

W normalnych warunkach rynkowych odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi:

Zawsze jest dobry czas na rozwój firmy!

Jednak obecnie o normalnych warunkach prowadzenia biznesu nie może być mowy. Wiele polskich przedsiębiorstw z różnych branż dopiero zaczyna podnosić się z kolan po niemal rocznym lockdownie spowodowanym Covid-19. Prognozy na przyszłość bazujące o dane płynące z rynku są jednak optymistyczne. 55-60% przedsiębiorstw określiło stabilizację w zakresie nowo spływających zamówień, a 25% wskazało nawet na znaczący wzrost w tym zakresie, co może stanowić o możliwości optymistycznego spojrzenia w przyszłość.


Obecnie, aby sprostać oczekiwaniom nowych kontrahentów, firmy powinny płynnie realizować każde składane przez nich zamówienie i tym samym budować pozytywny wizerunek. Płynna realizacja zamówień może być jednak zagrożona ze względu na niewystarczające zasoby ludzkie, technologiczne lub materiałowe.

Istnieje jeszcze jeden problem, który oczywiście da się w dość prosty sposób rozwiązać. Problemem tym jest brak zapasów gotówki na rachunkach przedsiębiorców, które zostały pochłonięte przez niemal roczną walkę ze skutkami pandemii, a które mogłyby wesprzeć przedsiębiorców w zakupie nowych technologii, materiałów produkcyjnych lub zwiększaniu zatrudnienia.

Jakie jest rozwiązanie?

Bankowość Firmowa.pl proponuje zapoznanie się z rozwiązaniem, jakim jest pożyczka unijna, udzielana na bardzo korzystnych warunkach z oprocentowaniem 0.15%, która może być przeznaczona zarówno na zakup środków obrotowych, jak i trwałych.

Na co konkretnie można przeznaczyć środki?

Na zakupy środków trwałych typu maszyny, urządzenia, samochody czy na budowę lub remont nieruchomości. Na zakupy środków obrotowych, czyli towarów handlowych czy materiałów do produkcji. Na rzecz niwelowania skutków COVID-19 i wsparcia płynności przedsiębiorstw z sektora MŚP- np. zapłatę wynagrodzeń, zobowiązań wobec ZUS i US, czy rat kredytów.

 

Jakie są warunki udzielenia pożyczki unijnej?

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. Pożyczka jest udzielana w kwotach od 5 tys.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Pożyczki unijne

Pożyczka unijna ratunkiem na zapaść w przyznawaniu kredytów

Pożyczka unijna ratunkiem na zapaść w przyznawaniu kredytów

Pożyczka unijna ratunkiem na zapaść w przyznawaniu kredytów

Pożyczka unijna ratunkiem na zapaść w przyznawaniu kredytów!

Ilość kredytów przyznawanych mikro i małym przedsiębiorstwom spadła w tym roku  o około 35% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., a w ujęciu kwotowym jest to suma o ponad 32% niższa.

Powściągliwość banków podyktowana jest oczywiście tegoroczną sytuacją związana z pandemią i niepewnością dotyczącą funkcjonowania gospodarki. Rynek kredytów firmowych jest w zapaści, a co gorsza – taka tendencja ma się utrzymać również w roku 2021 r. o czym informuje główny analityk BIK, dr hab. Waldemar Rogowski.

W takiej sytuacji na ratunek przedsiębiorcom przychodzą nisko oprocentowane pożyczki unijne, które mogą okazać się jedynym sposobem na przetrwanie bądź rozwój przedsiębiorstwa w czasie pandemii.

Zainteresowanych tego typu finansowaniem zapraszam do kontaktu poprzez wiadomość prywatną.

Facebook
Twitter
LinkedIn