Kategorie
Pożyczkowskaz

POŻYCZKOWSKAZ – Odc.3 – Kto może ubiegać się o pożyczki ze środków z Unii Europejskiej? Cz.2

POŻYCZKOWSKAZ – Odc.3 – Kto może ubiegać się o pożyczki ze środków z Unii Europejskiej? Cz.2

Kto może ubiegać się o pożyczki ze środków z Unii Europejskiej? Cz.2

TRANSKRYPCJA PODCASTU DLA TYCH CO WOLĄ CZYTAĆ NIŻ SŁUCHAĆ.

Jakie kryteria musi spełniać wnioskodawca, aby mógł ubiegać się o pożyczkę unijną?

4 z nich przedstawiłem we wcześniejszym odcinku Pożyczkwskazu. Dzisiaj zajmę się pozostałymi sześcioma. Przypomnę, że 4 wcześniej omówione wymagają, by:

  1. po pierwsze wnioskodawca nie może znajdować się w trudnej sytuacji w rozumieniu odpowiednich przepisów unijnych.
  2. Po 2 na takim przedsiębiorcy nie może ciążyć obowiązek zwrotu pomocy publicznej
  3. Po 3 wnioskodawca jest osobą fizyczną, prawną albo jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną.
  4. Po 4 najpóźniej w dniu składania wniosku lub zawarcia umowy wnioskodawca posiada siedzibę lub oddział w województwie, którego dotyczy konkretna pożyczka.
  1. Piąte kryterium mówi o tym, że wnioskujący musi być mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów unijnych. Aby określić status przedsiębiorstwa, bierze się pod uwagę łącznie 2 wskaźniki:

– Wskaźnik zatrudnienia

– jeden z dwóch wskaźników finansowych do wyboru przez przedsiębiorcę:

roczny obrót lub

roczną sumę bilansową.

Można powiedzieć, że MŚP to podmiot, który ma mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót, który wynosi maksymalnie 50 milionów euro lub sumę bilansową wynoszącą maksymalnie 43 miliony euro.

Dlatego też większość przedsiębiorców na rynku polskim można śmiało zaliczyć do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Określając wielkość zatrudnienia należy podać liczbę zatrudnionych w skali roku w przeliczeniu na pełne etaty – osoby pracujące w niepełnym wymiarze etatu lub te, które nie przepracowały pełnego roku (na przykład pracowników sezonowych oraz zatrudnionych na podstawie umów na czas określony należy wyrazić przez wartość ułamkową).

W liczbie zatrudnionych uwzględnia się zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i inne osoby pracujące na rzecz przedsiębiorstwa. Na przykład w oparciu o kontrakty menedżerskie, właścicieli i wszystkie pozostałe osoby prowadzące regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiące z tego tytułu korzyści finansowe.

Jak powiązania z innymi podmiotami wpływają na status przedsiębiorstwa?

Nawet znając stan zatrudnienia i dane finansowe jednego podmiotu nie zawsze możemy jasno określić jego wielkość. Status przedsiębiorstwa wymaga uwzględnienia wszystkich możliwych powiązań z innymi podmiotami, tak aby wynik takiej weryfikacji uwzględniał rzeczywistą sytuację ekonomiczną danego przedsiębiorstwa, premiując te z nich, które rzeczywiście stanowią MŚP i których dotyczą właściwe dla tej grupy ograniczenia i bariery.

Określając status przedsiębiorstwa należy sprawdzić na jakich rynkach działają te podmioty – czy na takich samych, czy w zupełnie innych branżach oraz odpowiednio zsumować liczbę zatrudnionych oraz obrót lub sumę bilansową poszczególnych podmiotów posiadających relacje właścicielskie. Nie będę w tym miejscu mówił o szczegółach, jak należy przeprowadzić taką kalkulację. Wspomnę tylko, że wyróżnia się cztery kategorie przedsiębiorstw, których dane brane są pod uwagę przy obliczaniu wskaźników finansowych i liczby personelu:

– przedsiębiorstwa niezależne,

– przedsiębiorstwa partnerskie,

– przedsiębiorstwa powiązane,

– podmioty publiczne.

Przedsiębiorstwa partnerskie są powiązane finansowo, ale żaden podmiot nie sprawuje pośredniej lub bezpośredniej kontroli nad innymi podmiotami przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa powiązane to przedsiębiorstwa, z których jedno sprawuje pośrednio lub bezpośrednio kontrolę nad innym przedsiębiorstwem lub wywiera na nie dominujący wpływ. Przedsiębiorstwo niezależne (samodzielne) to takie przedsiębiorstwo, którego nie można zakwalifikować ani jako partnerskie, ani powiązane. Dla przedsiębiorstwa niezależnego dane do obliczania pułapów MŚP (kryterium zatrudnienia oraz kryterium finansowe) są ustalane wyłącznie na podstawie jego własnych ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów finansowych.

Przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa można posłużyć się kalkulatorami dostępnymi w Internecie.

Zgodnie z 6 warunkiem, wnioskodawca nie może podlegać wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa. Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymania pożyczki unijnej następuje, gdy została wobec niego przeprowadzona windykacja środków przeznaczonych na realizację innych programów z udziałem środków europejskich, gdy zostały one na przykład:

– wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

– pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

Bądź w ramach wcześniejszych czynności kontrolnych, sprawdzających i tym podobnych stwierdzono, że:

– beneficjent otrzymał płatności na podstawie dokumentów podrobionych przerobionych, potwierdzających nieprawdę.

– beneficjent nie zwrócił środków w terminie mu wskazanym.

Okres wykluczenia trwa 3 lata od dnia dokonania zwrotu środków. Odpowiedni rejestr podmiotów wykluczonych prowadzony jest w Ministerstwie Finansów.

Informacje są udostępniane określonym instytucjom:

– między innymi instytucjom zarządzającym, pośredniczącym, wdrażającym, czyli tym, które biorą udział w procesie dystrybucji i środków unijnych,

– a także beneficjentom, ale tylko w zakresie ich własnego statusu. Więc można sprawdzić wyłącznie własne przedsiębiorstwo, ale przedsiębiorstwa kolegi już nie.

Po 7. Wnioskodawcy nie mogą być wykluczeni z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis. Rzecz oczywiście dotyczy tylko tych podmiotów, które chcą się o taką pomoc ubiegać. Skorzystanie z niej daje szereg przywilejów, na przykład:

– preferencyjne oprocentowanie pożyczki,

– dłuższy okres spłaty,

– większe kwoty pożyczek.

W tym przypadku można mówić o 2 rodzajach wykluczeń sektorowych, są to:

– sektory wykluczone

– sektory z ograniczeniami.

Przedsiębiorca posiadający PKD działalności wykluczonej nie może otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis w ogóle, natomiast przedsiębiorca posiadający PKD w ramach sektora z ograniczeniami otrzyma wsparcie w ramach pomocy de minimis, ale tylko w ograniczonym zakresie.

Lista sektorów wykluczonych z pomocy de minimis dostępna jest w internecie, a zalicza się do nich na przykład uprawy rolne, rozmnażanie roślin, chów i hodowla zwierząt, rybactwo, górnictwo węgla, górnictwo ropy naftowej, gazu ziemnego, rud metali, produkcja olejów, mięsa, soków z owoców i warzyw, produkcja cukru i alkoholi, ale również sprzedaż hurtowa, zboża kwiatów i roślin czy owoców i warzyw.

Natomiast sektory z ograniczeniami to na przykład transport drogowy towarów, zakaz finansowania z pomocą de minimis dotyczy zakupu środków transportu i urządzeń transportowych, a w przypadku zakupów na inny cel próg pomocy wynosi 100.000 EUR. W skrócie można powiedzieć, że z pomocy de minimis nie można skorzystać wtedy, kiedy rzecz dotyczy sfinansowania zakupu środków transportowych czy urządzeń transportowych, ale na inne cele firma, która w PKD ma drogowy transport towarów, można skorzystać z pomocy de minimis do 100.000 EUR

Po 8. Wnioskodawcy nie mogą być podmiotami, w stosunku do których fundusz pożyczkowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają jakiekolwiek powiązania, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację pożyczki na etapie oceny wniosku o udzielenie, czy jej wypłaty, rozliczenia i realizacji samej pożyczki.

  1. Kryterium wymaga, aby wnioskodawca terminowo regulował zobowiązania podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Weryfikacja tego kryterium odbywa się na podstawie odpowiednich zaświadczeń przedstawianych na etapie wnioskowania lub najpóźniej w dniu podpisywania umowy pożyczkowej. Wówczas cały proces udzielenia pożyczki odbywa się na podstawie deklaracji przedsiębiorcy o braku zaległości.
  1. kryterium wyklucza z możliwości ubiegania się o pożyczkę przedsiębiorców, którzy nie wywiązali się z zobowiązań wynikających z wcześniej otrzymanej pożyczki w danym funduszu, czyli na przykład nieterminowo ją spłacali, a od momentu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z wcześniej otrzymanej pożyczki nie minęły więcej niż trzy lata.

Ewentualnie przedłożyli fałszywe informacje lub zataili prawdziwe dane rozliczając pożyczkę bądź ubiegając się o wsparcie z innego programu pomocowego obsługiwanego przez jakąkolwiek instytucję udzielającą wsparcia ze środków publicznych.

Przedsiębiorcy, którzy próbowali wpłynąć, w sposób niedopuszczalny na decyzję pośrednika finansowego ubiegając się o wsparcie z Funduszu również nie mają szans na uzyskanie finansowania.

Ponadto, jeśli osoby zarządzające przedsiębiorstwem albo jego wspólnicy zostali prawomocnie skazani za przestępstwa gospodarcze, w tym m.in. z powodu składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przestępstwa karno-skarbowe to taki podmiot jest wykluczony z postępowania pożyczkowego.

W ten sposób dotarliśmy do końca omawiania wszystkich kryteriów, na podstawie których można określić, kto może ubiegać się o pożyczki ze środków unijnych.

To wszystko w tym odcinku Pożyczkowskazu, zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków. Tyle z mojej strony, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.

Facebook
Twitter
LinkedIn